Vyjádření pádů ve francouzštině a angličtině

Toto téma by se studentům jak francouzštiny, tak angličtiny mohlo líbit. Na rozdíl od češtiny oba jazyky vyjadřují pády jednodušeji.

Nečeká Vás náročné studium mnoha pádových koncovek, které má čeština.

Ve francouzštině i angličtině se podstatná jména neskloňují. Pádové vztahy se ve větě vyjadřují spojením podst.jména s předložkou anebo slovosledem.

Následující příklady nejsou vyčerpávající, každý jazyk má svůj vlastní systém, v mnoha případech odlišné předložkové slovesné vazby a odlišnost obou jazyků vyžaduje někdy i použití jiných významových prostředků.

Zjednodušená verze pro začátečníky

Podstatná jména zůstávají ve stejném tvaru, jen se umístí na správou pozici ve větě a nebo se k nim přidá správná předložka.

  FRANCOUZŠTINA ANGLIČTINA
1.pád .- , slovosled .- , slovosled
2.pád de of, ´s
3.pád à to, 
4.pád .- , slovosled .- , slovosled
5.pád .- .-
6.pád de about, of
7.pád avec with
     
  Podrobnější verze  
  FRANCOUZŠTINA ANGLIČTINA
1. pád
Nominativ
Kdo, co?
Vyjádřen slovosledem. Odpovídá mu podst. jméno bez předložky. Vyjádřen slovosledem. Odpovídá mu podst. jméno bez předložky.
Podmět (tj.podst.jm. v 1.pádu) stojí většinou před slovesem, Podmět (tj.podst.jm. v 1.pádu) stojí většinou před slovesem,
a to proto, abychom jej odlišili od předmětu. a to proto, abychom jej odlišili od předmětu.
Le directeur attend le client. Ředitel čeká na klienta. The director is awaiting the client. Ředitel očekává klienta.
Le client attend le directeur. Klient čeká na ředitele. The client is awaiting the director. Klient očekává ředitele.
Ve větách, kde je jasně podmět zřetelný, Ve větách, kde je jasně podmět zřetelný,
může stát i za slovesem. může stát i za slovesem.
Ou est le directeur? Kde je ředitel? Where is the director? Kde je ředitel?
2. pád
Genitiv
Koho, čeho?
1. Vyjádřen předložkou "de". 1. Vyjádřen předložkou "of".
Le toit de la maison. Střecha domu. The roof of the house. Střecha domu.
  2. tzv. "přivlastňovacím pádem", a to pomocí přípony
  "-´s" pro jednotné číslo, 
   "-´ " pro množné číslo, "-´s" pro množné číslo, které nemá na konci "s"
C´est la maison de mon directeur. To je dům mého ředitele. This is my director´s house. To je dům mého ředitele.
La maison de mes parents. Dům mých rodičů. My parents´ house. Dům mých rodičů.
La chambre de mes enfants. Pokoj mých dětí. My children´s room. Pokoj mých dětí.
  Lze však použít pouze pro některá podst. jména, např: životná pods.jm.
  označující osoby, některá zvířata, ale také podst. jm. označující státy, země aj.
2. Vyjádřen předložkou "à"  
Ce parapluie est à mon ami. Ten deštník je mého přítele.  
3. pád
Dativ
Komu, čemu?
Vyjádřen předložkou "à" 1. Vyjádřen předložkou "to"
J´écris à mes parents. Píši svým rodičům. I write to my parents. Píši svým rodičům.
  2. Vyjádřen předložkou "for"
  Could you get that journal for Mr. Brown? Mohl byste panu Brownovi opatřit
  ten časopis?
  3. Vyjádřen slovosledem
  He helps his fellow workers. Pomáhá svým spolupracovníkům.
4. pád
Akuzativ
Koho, co?
Vyjádřen slovosledem. Odpovídá mu podst. jméno bez předložky. Vyjádřen slovosledem. Odpovídá mu podst. jméno bez předložky.
Předmět (tj. podst. jméno ve 4. pádě) stojí většinou za slovesem Předmět (tj. podst. jméno ve 4. pádě) stojí většinou za slovesem
určitým. určitým.
J´ai lu un livre intéressant. Četl jsem zajímavou knihu. I have read an interesting book. Četl jsem zajímavou knihu.
5. pád
Vokativ
Oslovujeme
Vyjádřen bez předložky a často bez členu. Vyjádřen bez předložky a často bez členu.
Mesdammes! Dámy! Ladies! Dámy!
   
6. pád
Lokál
(O) kom, čem?
Vyjádřen různými předložkami "de", "à", "àpres", "dans", "en", aj. Vyjádřen různými předložkami "of", "about", "on".
Nous parlons de sa voiture. Hovoříme o jejím autě. We speak about her car. Hovoříme o jejím autě.
   
7. pád
Instrumentál
(S) kým, čím?
Vyjádřen různými předložkami "avec", "à", "de", "par" aj. Vyjádřen různými předložkami  "with", "by", "through"
Je travaille avec ma femme. Pracuji se svou ženou. I work with my wife. Pracuji se svou ženou.
   

Vypracováno dle:

Hendrich, J. a kol: Francouzská mluvnice
Dušková, L. a kol.: Stručná mluvnice angličtiny

Kontaktní informace

Mgr. Natalie Csizmaziová
Nitranská ulice
Kroměříž

Telefon: 737 172 403

IČ: 63 309 807


«Ce que nous apprenons avec plaisir
nous n`oublions jamais.»

"What we learn with pleasure
we never forget."

(Louis Mercier)

Mgr. Natalie Csizmaziová
Francouzština - Angličtina